Gå till innehåll

Grävlingabackarna

Grävlingabackarna

Grävlingabackarna är ett naturreservat som ligger 3,5 km öster om Sibbhult. Området är gammal utmark och har tidigare betats. De senaste 100 åren har dock skogen slutit sig och är en blandskog av gran, tall och bok. Området drabbades hårt av Gudrun och mycket skog ligger ner. Man kan dock studera området längs vägen in till stenbrottet längs reservatets västra kant. Den stora förekomsten av död ved gör att många tickor trivs bl.a. klibbticka som bryter ner de döda träden och gropticka som går på gran och är mycket ovanlig i Skåne. I skogen finns det linnea och på de äldre lövträden havstulpanlav och hållav. Även spillkråka trivs med alla larver som blir av insekterna i alla stubbar och lågor.

Klibbticka i Grävlingabackarna
Gropticka
Röd flugsvamp i Grävlingabackarna
Grävling
Spillkråka
Havstulpanlav
Linnea
Hållav
Hållav
Hållav