Gå till innehåll

Maglö ekar

Maglö ekar

Maglö ekar är ett naturreservat beläget ca 3 km NV om Sösdala. Reservatet består av en öppen betesmark med ett 40-tal äldre ekar. Det är svårt att bestämma ålder på ekar eftersom de ruttnar inifrån och därför har förmultnade träddelar och skalbaggsgnag s.k. mulm istället för årsringar, men troligen så är de äldsta ekarna ca 500 år.

Många arter är knutna till just ek och de ihåliga träden utgöt perfekta yngelplatser för olika arter fladdermöss t.ex. dvärgfladdermus. På ekarna växer också den iögonfallande svampen oxtungsvamp och korallticka. I reservatet finns även den betesgynnade slåttergubben.

I håligheter i ekarna trivs fladdermössen.

Dvärgfladdermus
Korallticka
Oxtungsvamp
Slåttergubbe