Gå till innehåll

Mannagården

Mannagården

Mannagården är en natura-2000-skyddad naturbetesmark som delas av rv.19 ca 1 km S Broby. Den västra delen är mer trädbeklädd med bokar och ekar. Området har tidigare varit slåttermark och mer öppet, nu växer det bitvis igen med björkar och björnbärssnår, men i de öppna delarna finns det fortfarande en fin flora med Jungfru Marie nycklar, granspira, slåttergubbe, låsbräken, jungfrulin, svinrot, smörboll och blåsuga. Längs stenmurar och odlingsrösen finns det fina miljöer för huggorm.

I området finns det gott om fjärilar som bredbrämad bastardsvärmare, mindre bastardsvärmare, violettkantad guldvinge, slåttergräsfjäril, svingelgräsfjäril, luktgräsfjäril, kamgräsfjäril och mindre tåtelsmygare.

Det finns en parkering i norrgående fil längs väg 19 och i områdets östra del går det en cykelbana på den gamla järnvägsvallen. Den västra delen når lättast från motorbanan ca 300m SV rondellen.

Violettkantad guldvinge
Jungfru Marie nycklar
Granspira
Slåttergubbe
Smörboll
Huggorm
Jungfrulin
Svinrot
Låsbräken
Blåsuga
Bredbrämad bastardsvärmare
Mindre tåtelsmygare
Svingelgräsfjäril
Kamgräsfjäril
Luktgräsfjäril
Slåttergräsfjäril