Gå till innehåll

Nyteboda

Nytebodaskogen

Ett naturreservat nära Blekingegränsen. Gammal barrskog med inslag av bok som inspirerat bl.a Harry Martinson som bodde i närheten under sina tidigaste år. Han skriver i Nässlorna blomma:

"... Och kronan höll här, medan det övriga Sverige nästan levde i ovetskap därom, en av landets tätaste och mörkaste trollskogar. En verklig, virkesgrov susande sagoskog, där tjädrarna flögo upp för vart tionde steg, så att hela skogen bullrade som av motorer långt före flygmaskinernas tidevarv, och även sedan. Skogsduvorna sutto här i jättegranar som stått på rot sedan Karl X:s tid och som ännu buro kottar som de kastade ner i de avgrunder mellan sig som de själva skapat genom sin växt i höjden. Där fanns inte mycket av bergsstup, men det fanns granstup ..."

Skogen var innan stormen Gudrun en halvöppen, olikåldrig granskog med mäktiga träd och en mjuk mossmatta. Idag så är den starkt präglad av barkborrar och döda träd. Vissa områden har dock klarat sig bättre bl.a. kring den lilla sjön Lommagylet.

Flera av områdets karaktärsarter går dock fortfarande att hitta, t.ex. sparvuggla, tjäder, linnea och orkidéerna spindelblomster och knärot. I svampväg kan nämnas att det är gott om svamp t.ex. storkremla som är vanlig i granskog men även Sveriges giftigaste svamp toppig giftspindelskivling. I området finns även några ovanliga vedsvampar som gropticka och vedticka men även en del vanligare som luktticka och klibbticka som hjälper till att bryta ned den döda veden. Lodjur strövar ofta förbi genom skogen.

Kroksjön
Lommagylet

Sparvuggla
Linnea
Spindelblomster
Gropticka
Klibbticka
Luktticka
Storkremla
Toppig giftspindelskivling
Lpdjur
Lodjur