Gå till innehåll

Skansen

Skansen

Skansen är ett naturreservat strax söder om Osby. Området kalla också "Osby Skansar", eller "Sibbarps skans". Reservatet ägs och förvaltas av Naturskyddsföreningen i Skåne. Intill reservatet ligger Osby Hembygdsgård och i reservatets norra kant rinner Helge å förbi. I ån finns det goda möjligheter att se kungsfiskare och utter.

Reservatet består av en höjd beklädd med en äldre bokskog. Uppe på höjden ligger en äldre försvarsanläggning "Skansen" vars murar fortfarande ses. Här hade man en bra överblick över vadställen på Helge å. För ca 100 år sedan var området nästa helt öppet med en gles betesmark med större enstaka träd och äng på själva Skansen. Nu har en lövskog istället slutit sig på området. Många äldre träd, mest bok och ek, flera av de äldre tallarna avverkades för ett tiotal år sedan. Arter man kan hitta är bl.a bokkantlav, spillkråka och större hackspett.

Enklast parkerar man vid Hembygdsgården.

Hembygdsgården

Skansens murar
Skansens murar
Skansens murar
Håligheter gynnar bl.a. fladdermöss.

Helge å precis norr om reservatet.
Spillkråka
Bokkantlav
Kungsfiskare
Utter
Utterspår