Gå till innehåll

Verum

Verums naturreservat

Verums naturreservat börjar vid kyrkan i Verum och följer sedan Vieån ca 1,5 km västerut. Området består dels av betade strandängar längs ån och dels av ett skogsområde längst i väster som kallas Kärleksdalen.

Området har stora naturvärden med utter, knipa och hårklomossa i ån. Hårklomossan är en särskild ansvarsart för Sverige då nästan halva den europeiska förekomsten finns i några få vattendrag i Sverige. Den växer bl.a. kring stenbron nere i Verum strax nedströms reservatet.

På strandängarna trivs enkelbeckasin och gulärla. Här hittar man även vårärt, jungfrulin och svinrot som visar på områdets kontinuitet som betesmark. I skogen kring Kärleksdalen hittar man bl.a tandrot, tallört, blåsippa och revlummer. På några äldre bokar hittar man signalarterna bokkantlav och bokvårtlav. Vägen som löper genom reservatet är en s.k. hålväg och är nedgrävd i backarna. i diket växer bl.a. tjärblomster.

Vieån
Strandängar nedanför kyrkan
Strandängar
Hårklomossa
Utter
Betesmark
Knipa
Svinrot
Vårärt
Jungfrulin
Gulärla
Betesmark i sluttningen ner mot Vieån
Hålväg
Tjärblomster
Kärleksdalen
Kärleksdalen
Kärleksdalen
Tallört
Tandrot
Revlummer
Blåsippa
Bokvårtlav
Bokkantlav